Organisers  
   
  National Advisors :  
   
  Ms. Abha Bhaiya email: bhaiyaabha@yahoo.com  
   
  Dr. Sundari Ravindran email: ravindrans@usa.net  
   
  Ms. Jaya Velankar email: jaya_velankar@vsnl.net  
   
 

Ms. Laxmi Murthy

email: l_murthy@yahoo.com,  
   
  Dr. Gita Sen email: gita@iimb.ernet.in  
   
  Dr. Imrana Qadeer email: qadeeroy@vsnl.com  
   
  Dr. A. R. Nanda email: popfound@sify.com, prema@popfound.org  
   
  Organising Committee  
  International Advisory Committee